سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

88/5/30
7:50 عصر

مکالمه بین ما

نوشته سین شین

بسم الله
سلام علیکم

اینها بین بنده و خالق بود اما الان با اجازه ی خالق عمومی می شود به حسب ضرورت

 

 گفتم عشق شیطانی چیست؟

گفت عشق شیطانی نمی شود

گفتم مگر نمی بینی این همه عشقی که امروز عشق اند و فردا نفرت

گفت عشق نفرت نمی شود

گفتم نمی بینی این همه رسوایی هایی که فردایش روسیاهیست؟

گفت عشق روسیاهی نمی آورد

گفتم ........

گفت........

گفتم........

گفت......

گفتم   تو بگو این چیز آزاردهنده ی سست لذت چیست؟

گفت:

اینها که گفتی عشق نیست

عشق از من است و نه از شیطان که شیطانی شود

عشق از من است  و من متنفر نمی شوم

عشق از من است و آنچه از من است روسیاهی نمی آورد

عشق از من است 

 آنچه تو عشق نامیده ای هوس است

هوس است که از شیطان است

پس شیطانی می شود، نفرت می شود و روسیاهی می آورد

 

اما عشق ازمن است و عاشق عشق بازی را از من می آموزد نه از شیطان

......................................

تتمه نوشت:

دزدی بد است. و بدتراز همه  دزد محبت بودن. دزد می دزدد و می گریزد. بدون اینکه فکر کند بعد خودش به صاحبخانه که چه خواهد کرد

دنیوی شدن یعنی فانی شدن. دنیوی بودن یعنی من قبول دارم قدرم همین است فوقش 100 سال نه بیشتر

کاش فرصت هایم را از من نگیری من تازه اول راهم

........................................

دعاهای فرج نخوانده ام را قضا خواهم کرد مطمئن باش