سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

88/8/14
8:43 عصر

امتحان های سخت من

نوشته سین شین

بسم الله

سلام علیکم

قانون جذب می گوید به هر چه بیاندیشی به سوی تو
جذب میشود

نمی دانم چقدر درست میگوید اما عقل محاسبه گر هم
می گوید درصورت احتمال باید آن را جدی گرفت

در نتیجه نمی شود به هر چیزی اندیشید مگرآنکه به
آن دچار شویم

و اثرات آن را درک کنیم

از جمله این موضوعات مورد اندیشه زندگی آینده
است

یادم هست که زمانی نمیدانم چه شده بود که درجوزدگی
از خدا خواستم تا یک پله ایمانم را ترقی دهد وکلی هم گریستم و امام زمان را واسطه
کردم تا این امر محقق شود

خدا بیامرزد امواتتان را آخر کسی نبود به ما
بگوید که هر چیزی جنبه می خواهد

از آن روز یواش یواش اثرات این دعا را در زندگی
می بینم

امتحاناتی که هر روز سخت تر می شوند و من در
برابر خیلی هاشان فقط حیرانم

به وضوح برایم صحنه های امتحان و ششناخت خود
چیده میشود و به روشنی خودم به خودم نمایش داده می شوم

اینجا که ادعا میکردی پایش می ایستی فقط حرف بود

اینجا که گفتی فقط معیار و ملاک حرف و دستور خدا
نتوانستی منیت نفسانیاتت را کنترل کنی

سخت است سخت

و اکنون آزمونی دیگر

یادم می اید روایات و احادیثی که من گویی تنها
حمال آنهایم و به موقع فراموششان می کنم

برای هر موردی در زندگی آیه ای روایتی و رهنمودی
جلویم می آید و حجت برایم تمام میشود

اما جدال ایمان ضعیف و رنجور من با شیطان تازه
شروع می شود

سهمی از زندگی ات حق مستضعفین است

گذشتن ازحق خود

خودت را کنار بگذاری تا دیگری جلو بیافتد

از خودت چیزی نداری و تا او نخواهد نفسی هم نمی آید و برود

و ...

همه و همه صحنه ی امتحان من است و من هر روز به
خواسته ی خودم و حاجتم که اینگونه روا شده
است می اندیشم

قانون جذب می گوید هر چیزی به آن بیاندیشی به
سویت می آید

هر چیزی یعنی ایمان و معنویت و اخلاص و صداقت و
... هم هم

پس باید اندیشید به اینها تا بیایند و تو را از
مهلکه نجات دهند و تو درک کنی خنکای نسیم آرامش عبد بودن را